Covid-19

Requisits per a participar en les activitats

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol quadre infecciós1
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal actualitzat2(exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció.
 • En infants o adolescents amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront la COVID-19

1 Per poder participar a l’activitat o per reincorporar-se de nou els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible
2 En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualització, caldrà garantir un mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.

Protocols estada

Com cada estiu Mas Pagès treballarà per tal que les colònies d’estiu siguin el més segures possible pels seus participants, per això a part de les mesures habituals tan en neteja i desinfecció com en seguretat alimentària i seguint les directrius rebudes del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’implantaran les següents mesures:

Neteja i desinfecció de les instal·lacions:

 • Es ventilaran les instal·lacions interiors 3 vegades al dia
 • Cada dia es farà una neteja i desinfecció tan de les zones comuns com de les habitacions i banys.
 • Es garantirà la desinfecció de les superfícies d’ús més comú com els poms de les portes, les baranes de les escales, els interruptors de la llum,…
 • Les taules de les aules i el material emprat sempre que sigui d’ús comú es desinfectarà desprès de cada activitat.
 • Les taules del menjador es netejaran i desinfectaran després de cada àpat.
 • La roba de llit (llençols i coixineres es canviaran setmanalment i es rentaran a una temperatura alta (superior a 60o)

Seguretat alimentària:

 • El menjar es servirà en plats individuals i no podrà ser compartit amb altres infants.
 • S’evitaran les safates i les cistelles pel pa al centre de la taula
 • L’aigua es posarà en gerres i serà servida pel monitor o per un únic infant responsable.

Distanciament físic:

 • MENJADOR: Vetllarem perquè la distància entre les taules sigui l’adequada i col·locarem els infants de manera que a l’hora dels àpats puguin seure a taula sense tenir cap altra infant al costat o al davant, això ho aconseguirem deixant un espai (cadira) lliure entre dos espais ocupats.
 • DORMITORIS: Es reduirà el número de places per habitació, de manera que la distància entre lliteres sigui més gran.
 • ACTIVITATS: Com cada any potenciarem les activitats a l’exterior i amb grups reduïts per facilitar les mesures de distanciament físic.